ALGEMENE VOORWAARDEN  

ARTIKEL 1. DEFINITIES  

1.1. Mijn Suikertante: de eenmanszaak Mijn Suikertante,  gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van  Koophandel onder dossiernummer 53864204. 

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die  met Mijn Suikertante een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het  geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten en producten: alle diensten die Mijn  Suikertante voor de klant uitvoert. Hieronder wordt  onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als  cateraar maken en bereiden van onder ander taarten,  chocolade, sweets en hartige producten.  

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mijn  Suikertante en de klant krachtens welke Mijn Suikertante de dienst zal uitvoeren. 

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.7. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet  handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.8. Zakelijke klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die  handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke en persoonsgegevens die door de klant en/of Mijn  Suikertante worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.11. Website: www.mijn-suikertante.nl.  

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID  

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op  alle door Mijn Suikertante gedane aanbiedingen,  bestellingen, uitgebrachte offertes, gesloten  overeenkomsten op afstand tussen Mijn Suikertante en  de klant, verrichte diensten, geleverde producten en  overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen. 

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of  opdrachtbevestiging, een bestelling via de website van  Mijn Suikertante, dan wel een akkoord via de e-mail  verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze  algemene voorwaarden van Mijn Suikertante en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat. 

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene  voorwaarden en gemaakte afspraken in een  overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de  overeenkomst. 

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op  handelingen van derden en/of leveranciers die door Mijn  Suikertante zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van  de levering of dienst. 

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden  van de klant wordt door in gebruik name van deze  algemene voorwaarden verworpen. 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN  

3.1. Offertes van Mijn Suikertante zijn geldig voor de in  de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is  aangegeven, is de offerte geldig tot 7 dagen na de datum  waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod  of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt,  dan vervalt het aanbod of de offerte. Afspraken in  offertes betreffende de inkoop via diverse leveranciers  zijn altijd onder voorbehoud. Pas na bevestiging van de  offerte worden eventuele andere leveranciers definitief  geboekt. 

3.2. Mijn Suikertante zal in de offerte aangeven welke  diensten worden aangeboden en welke bedragen de  klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in  de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte  genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk  anders afgesproken. Zodra de klant de offerte heeft  geaccepteerd, is er een betalingsverplichting ontstaan.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst  door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft  Mijn Suikertante het recht de betreffende prijzen en  andere voorwaarden aan te passen. 

3.4 Mijn Suikertante behoudt zich het recht voor om een  aanbetaling van 50% te factureren indien in de offerte  een hoger bedrag dan €500,- ex btw is opgenomen, alvorens Mijn Suikertante de opdracht zal gaan uitvoeren. 

3.5. Alle door Mijn Suikertante gecommuniceerde prijzen  zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief  bezorgkosten en overige vastgestelde heffingen en/of  retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor  vervolgopdrachten. 

3.7. Mijn Suikertante behoudt zich het recht om prijzen  tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden  diensten of de door Mijn Suikertante ingehuurde  leveranciers wijzigen of stijgen na totstandkoming van de  overeenkomst, dan is de klant niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren. 

3.8. Mijn Suikertante is niet aansprakelijk en/of  verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de  klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een  onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing,  verschrijving of typefout bevat. 

3.9. Afspraken over deadlines worden in de offerte  schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Mijn  Suikertante afhangt van feedback of input van de klant, is  Mijn Suikertante nimmer aansprakelijk voor vertraging  tijdens het uitvoeren van de opdracht. Mijn Suikertante is  dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.10. De bezorgkosten worden van tevoren gecommuniceerd met de klant. Bezorgkosten worden retour berekend.  

3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot  de omstandigheden waarop Mijn Suikertante zich heeft  gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, de  opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is Mijn  Suikertante bevoegd deze wijzigingen door te voeren in  de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen  aan te passen. 

3.12. Wijzigingen in aantallen kunnen slechts schriftelijk  en per e-mail tot 7 dagen voor levering van de producten worden gewijzigd. 

ARTIKEL 4. AANBOD, OVEREENKOMST EN MEERWERK 

4.1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand  vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Mijn Suikertante verricht inhoudende de  aanvaarding van het aanbod via de e-mail. Het aanbod  bevat een omschrijving van de producten en/of diensten.  Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen)  binden Mijn Suikertante niet. 

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan  deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden  gewijzigd. 

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, schriftelijk dan wel per e-mail, zal Mijn Suikertante binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de  diensten. Indien de klant het aanbod via de elektronische  weg heeft aanvaard, bevestigt Mijn Suikertante onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de  aanvaarding van het aanbod.  

4.4. Mijn Suikertante heeft het recht bepaalde  dienstverlening uit te laten voeren door derden. Indien  door de uitvoering van de dienstverlening door derden  meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan  de klant worden doorberekend. 

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten  overeenkomst tussen de klant en Mijn Suikertante zijn  pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen  middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke  overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Mijn  Suikertante wenst te ontbinden komt haar dit recht enkel  

toe indien zij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe  verrichte werkzaamheden en de volledige vergoeding van  reeds gemaakte kosten door eventuele inkoop van  leveranciers of producten. Indien de klant de  overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de  opdracht wil annuleren is de klant verplicht een  vergoeding te betalen van 30% van het in de  opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien Mijn Suikertante, door omstandigheden ten  tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend,  meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de  offerte of opdrachtbevestiging, is Mijn Suikertante  gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de  klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar  heeft tegen de meerkosten die Mijn Suikertante in  rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het  nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te  annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver  door Mijn Suikertante uitgevoerde werk te vergoeden. De  vergoeding is te allen tijde minimaal 30% van het  overeengekomen offertebedrag. 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MIJN  SUIKERTANTE  

5.1. Mijn Suikertante garandeert dat de haar verstrekte  opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder  toepassing van voldoende zorgvuldigheid en  vakmanschap. 

5.2. Mijn Suikertante spant zich in om de gegevens die  Mijn Suikertante voor de klant opslaat zodanig te  beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor  onbevoegde personen. 

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de  geleverde diensten en/of producten dient Mijn  Suikertante met de klant in overleg te treden over een  voor beiden passende oplossing. 

5.4. Mijn Suikertante is gerechtigd om voor promotionele  doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de  website van Mijn Suikertante en/of overige promotionele  uitingen van Mijn Suikertante. 

5.5. Mijn Suikertante is verplicht tot geheimhouding van  alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de  overeenkomst tussen de klant en Mijn Suikertante tijdens  de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen.  Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer  dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt  uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE  KLANT, HERROEPINGSRECHT  

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in  deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders  overeengekomen. 

6.2. De klant dient Mijn Suikertante te voorzien van alle  juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan  voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste  uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Mijn Suikertante onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in  persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige  informatie waar Mijn Suikertante om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de  uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens  niet tijdig aan Mijn Suikertante zijn verstrekt, heeft Mijn  Suikertante het recht de uitvoering van de overeenkomst  op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende  extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Mijn Suikertante steeds onverwijld  schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam,  adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle  materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die  Mijn Suikertante nodig heeft voor de uitvoering van de  overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens  is Mijn Suikertante niet aansprakelijk voor de daaruit  voortvloeiende schade. 

6.6. Wanneer Mijn Suikertante inloggegevens aan de  klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze  gegevens. Mijn Suikertante is niet aansprakelijk voor  misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop  vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel  van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.7. Bij klachten over de door Mijn Suikertante geleverde  diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken  aan Mijn Suikertante binnen 8 uur na ontdekking van het  gebrek in geval van geleverde producten, opdat Mijn  Suikertante direct actie kan ondernemen. De klant vrijwaart Mijn Suikertante één jaar na levering van alle  juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.

6.8. De particuliere klant kan een overeenkomst die  betrekking heeft op de aankoop van een standaard  product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen  ontbinden. Mijn Suikertante mag vragen naar de reden  van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot  het geven van de redenen van ontbinding.  

6.9. De in artikel 6.8 genoemde bedenktijd gaat in op de  dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens  de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het  product en de verpakking daarvan. De klant mag het  product slechts bekijken en gebruiken zoals zij dit in een  winkel zou kunnen doen.  

6.10. Indien de klant gebruik maakt van het  herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn  aan Mijn Suikertante. Zo snel mogelijk daarop zendt de  klant het product terug naar de Mijn Suikertante. Het  risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de  klant.  

6.11. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende  overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

6.12. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige  uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.  Ongefrankeerde retourzendingen worden niet  geaccepteerd. 

6.13. Mijn Suikertante kan producten uitsluiten van het  herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod  aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de  overeenkomst. Producten die in aanmerking komen voor  uitsluiting zijn: 

 • producten die voor de klant  
 • gepersonaliseerd/op maat gemaakt zijn;
 • producten die snel kunnen bederven.

6.14. Mijn Suikertante verstuurt de producten met  pakketpost van PostNL en MyParcel. Mijn Suikertante is  niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade of  verkeerde bezorging van het product. 

6.15. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden  pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant  foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket  gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 dagen na ontvangst van het pakket met de geleverde  producten contact op met Mijn Suikertante. Zodra de  klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat  contact opneemt met Mijn Suikertante, kan de klant geen  aanspraak meer maken op eventuele garanties. 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD  

7.1. De door Mijn Suikertante te hanteren  

leveringstermijn met concrete leverdatum varieert per  opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld.  De door Mijn Suikertante opgegeven levertijd begint na  totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst  van alle benodigde gegevens en/of materialen van de  klant. Mijn Suikertante zal bestellingen binnen 2-3  werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn  is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad.

7.2. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is  om een tijdige levering door Mijn Suikertante mogelijk te  maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en  duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel  6.2. 

7.3. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde  gegevens aan Mijn Suikertante beschikbaar stelt en daardoor de uitvoering van de opdracht vertraging  oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra  kosten voor rekening van de klant. 

7.4. Aan de leveringsplicht van Mijn Suikertante zal,  behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mijn  Suikertante geleverde zaken een keer aan de klant zijn  aangeboden. 

7.5. Wanneer de uitvoering van de overeengekomen  diensten door Mijn Suikertante onverhoopt vertraging  oplevert, zal Mijn Suikertante dit zo spoedig mogelijk en  telefonisch aan de klant mededelen. 

7.6. Indien de klant Mijn Suikertante op de hoogte brengt  van het eventuele uitstellen van de uitvoering van de  opdracht die door Mijn Suikertante is aangenomen, zal  Mijn Suikertante de klant factureren voor de reeds  gemaakte kosten betreffende honorarium en de kosten  in verband met inkoop van leveranciers. De klant is  verplicht deze kosten aan Mijn Suikertante te vergoeden.

7.7. Indien de levering door PostNL onverhoopt  vertraging oploopt, hanteert Mijn Suikertante een  wachttermijn van 5 dagen. Binnen dit termijn zal Mijn  Suikertante onderzoek doen naar de levering bij PostNL  en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van  updates in de betreffende situatie. 

7.8. Geleverde producten worden geacht aan de  overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale  afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering.  Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en afmetingen. 7.9. Leveringen worden niet uitgevoerd in het weekend  en op officieel erkende feestdagen zoals nieuwjaarsdag,  Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, goede vrijdag,  Koningsdag en Kerst.  

ARTIKEL 8. BETALING  

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de  dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Mijn Suikertante verzonden  

(voorschot)facturen dienen binnen 10 dagen betaald te  worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  Mijn Suikertante behoudt zich het recht voor de  uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot betaling  van de voorschotnota is ontvangen. Indien de klant een  particulier betreft, dient de factuur te allen tijde 5 dagen  voor de leverdatum te zijn voldaan.  

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege  in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig  is. 

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Mijn Suikertante besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot  het moment van betaling.  

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het  verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke  (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding  van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke  incassokosten, welke ten minste 15% van het  factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW  (in geval van particuliere de klant en gelden de wettelijke  incassokosten) bedragen en daaronder begrepen de  kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders,  incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure  bij de rechtbank of het gerechtshof. 

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval  de klant in staat van faillissement wordt verklaard,  surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel  beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt  gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in  liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Mijn Suikertante voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig  nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder  ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen  of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade  voor de klant die hierdoor mocht ontstaan. 

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Mijn Suikertante elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per  post wenst te ontvangen dan behoudt Mijn Suikertante 

zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per  factuur te berekenen. 

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Mijn  Suikertante verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen  na factuurdatum schriftelijk aan Mijn Suikertante kenbaar  maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Mijn  Suikertante een onderzoek instellen naar de juistheid van  het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen  schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. 8.10. Alle door Mijn Suikertante geleverde producten en  diensten blijven eigendom van Mijn Suikertante totdat  alle door de klant verschuldigde bedragen aan Mijn  Suikertante zijn voldaan. 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM &  INTELLECTUEEL EIGENDOM  

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het  kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking  gestelde documentatie, aanbiedingen, tekeningen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten  uitsluitend bij Mijn Suikertante tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen.  

9.2. De door Mijn Suikertante geleverde producten  mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden  verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk  anders is overeengekomen. 

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet  uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, video’s,  vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het  eigendom van Mijn Suikertante of zijn met toestemming  van de rechthebbende eigenaar op de website geplaatst  en worden beschermd door auteursrechten en  intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder  het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de  website niet toegestaan om de website of enig gedeelte  daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te  stellen zonder toestemming van Mijn Suikertante.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen  op door Mijn Suikertante ontwikkelde voortbrengselen  van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve  eigendom van Mijn Suikertante. 

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de  door Mijn Suikertante geleverde producten blijven  eigendom van de klant. 

9.6. Mijn Suikertante is niet verantwoordelijk voor enige  informatie/content die de klant op de servers van Mijn  Suikertante plaatst. Indien de door de klant geplaatste  informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de  rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving  zal de klant Mijn Suikertante vrijwaren van enige  aanspraken op schadevergoeding die derden mochten  doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en  artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Mijn Suikertante recht op een  vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door  haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke  vorm van gebruik zonder het recht op enige  schadevergoeding te verliezen. 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID  

10.1. Iedere overeenkomst tussen Mijn Suikertante en de  klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst.  Mijn Suikertante kan als gevolg nimmer aansprakelijk  worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Tevens is  Mijn Suikertante nooit aansprakelijk voor claims die  worden gedaan die verband houden met allergenen.

10.2. Indien Mijn Suikertante onverhoopt hetgeen  bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld,  is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van  directe schade tot maximaal één maal het bedrag van de  voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit  bedrag is niet hoger dan €1500,= en in ieder geval te  allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de  verzekeraar in het betreffende geval aan Mijn Suikertante uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst,  is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van  directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst  betaalde factuur door de klant. 

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Mijn Suikertante dan  alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe  schade dient men uitsluitend te verstaan; 

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de  oorzaak en de omvang van de schade, voor  

zover de vaststelling betrekking heeft op  

schade in de zin van deze voorwaarden; 

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de  gebrekkige prestatie van Mijn Suikertante aan  de overeenkomst te laten beantwoorden, voor  zover deze aan Mijn Suikertante toegerekend  kunnen worden; 
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of  beperking van schade, voor zover de klant 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot  beperking van directe schade als bedoeld in dit  artikel. 

10.4. Mijn Suikertante sluit iedere aansprakelijkheid uit  voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik  van door Mijn Suikertante geleverde diensten en/of  producten, met uitzondering van situaties waarin de  schade te wijten is aan opzet aan de kant van Mijn  Suikertante. 

10.5. Mijn Suikertante is in ieder geval nimmer  aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste  besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde  winst en voor schade ontstaan door verlies van  datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. 

10.6. Mijn Suikertante is daarnaast nimmer aansprakelijk  voor geleden verliezen door de klant in geval van het niet  kunnen uitleveren van een levering. Mijn Suikertante is  afhankelijk van haar leveranciers.  

10.7. Mijn Suikertante is niet aansprakelijk voor daden en  handelingen, inclusief vertragingen, die door ingehuurde  derden en leveranciers zijn veroorzaakt. 

10.8. De klant vrijwaart Mijn Suikertante voor alle  aanspraken op schadevergoeding die derden mochten  doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is  ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig  gebruik van de aan de klant geleverde producten en  diensten van Mijn Suikertante. 

10.9. Mijn Suikertante is niet aansprakelijk voor  beschadigingen die ontstaan tijdens de verzending.

10.10. Mijn Suikertante is niet aansprakelijk voor  beschadigingen die optreden bij blootstelling van de  producten aan vocht en/of warmte. 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN  OVERMACHT  

11.1. Mijn Suikertante is niet gehouden aan zijn  verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen  onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de  overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft  voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de  overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de  overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding  afgerekend. 

11.2. Mijn Suikertante is bij haar activiteiten afhankelijk  van de medewerking, diensten en leveranties van  derden, waar Mijn Suikertante weinig of geen invloed op  kan uitoefenen. Mijn Suikertante kan derhalve op geen  enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke  schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de  tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie  Mijn Suikertante een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Onder overmacht wordt in deze algemene  voorwaarden verstaan elke van de wil van Mijn  Suikertante onafhankelijke omstandigheid – ook al was  deze ten tijde van het tot stand komen van de  overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de  overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder  doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking,  bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Mijn  Suikertante of Mijn Suikertante zelf,  

transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen,  epidemieën, pandemieën, natuurrampen, terrorisme,  bedrijfsstoringen bij Mijn Suikertante, wanprestatie door  leveranciers van Mijn Suikertante waardoor Mijn  Suikertante haar verplichtingen jegens de klant niet  (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen  in het bedrijf van Mijn Suikertante of diens leveranciers. 

11.4. Naast het bepaalde in lid 11.3 is onder overmacht  zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en  jurisprudentie is aangenomen.

11.5. Bij overmacht heeft Mijn Suikertante ter keuze het  recht om de termijn van levering met de duur der  overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover  nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Mijn  Suikertante in welke vorm dan ook gehouden is tot  voldoening van enige schadevergoeding, behoudens  krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk  Wetboek. 

11.6. Indien Mijn Suikertante op weg naar het adres,  waar de bezorging van de producten zal plaatsvinden,  moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook  waardoor de mogelijkheid ontstaat dat Mijn Suikertante niet tijdig op de overeengekomen plaats voor het  afleveren van de producten en/of de gehuurde  producten kan komen, zal Mijn Suikertante zo spoedig  mogelijk contact opnemen met de klant en deze in kennis  stellen van de desbetreffende situatie. 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN  ANNULERING  

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde  tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien  partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken  hebben gemaakt. 

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de  overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd  het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Mijn Suikertante,  komt de bevoegdheid tot ontbinding van de  overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een  deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke  ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld  wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar  tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke  verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3  kan Mijn Suikertante de overeenkomst zonder  ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst  door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang  geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende  redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden  begrepen de gevallen waarin: 

 • aan de klant (voorlopige) surseance van  betaling wordt verleend; 
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt  aangevraagd of uitgesproken; 
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan  zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging  van de overeenkomst kan voldoen; 
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde  of de goede zeden, of enige uit de  

overeenkomst met Mijn Suikertante 

voortvloeiende verplichting; 

 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden; • de klant handelt in strijd met redelijke  

richtlijnen of aanwijzingen van Mijn  

Suikertante; 

 • de klant niet reageert op correspondentie per  e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan  niet aangetekend schrijven; 
 • bij terugkerende betalingsproblemen. 

12.5. Mijn Suikertante zal wegens deze beëindiging, zoals  bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige  

schadevergoeding zijn gehouden. 

12.6. Indien de klant op het moment van de ontbinding  als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter  uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen  deze prestaties en de daarmee samenhangende  betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan  making zijn. Bedragen die Mijn Suikertante vóór de  ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij  reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht  of geleverd, blijven met inachtneming van het in de  vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en  worden op het moment van de ontbinding direct  opeisbaar. 

12.7. In geval van annulering is de klant tevens verplicht  aanbetalingen van derden en leveranciers aan Mijn  Suikertante te voldoen.  

12.8 Mijn Suikertante behoudt het recht om haar  algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds  bestaande overeenkomsten. Indien Mijn Suikertante overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de  klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens  vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment  dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of  tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van  deze nieuwe algemene voorwaarden. 

  

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT  

13.1. Mijn Suikertante zal bij de uitvoering van de  overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte  overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien  naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet  overeenkomen met het in de offerte overeengekomen  beoogde resultaat, zullen de klant en Mijn Suikertante in  overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde  resultaten te laten voldoen. 

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1,  zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat  artikel overeenkomstig het normale tarief van Mijn  Suikertante worden gefactureerd aan de klant, tenzij de  klant naar inziens van Mijn Suikertante aannemelijk kan  maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn  aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan  de kant van Mijn Suikertante. 

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid  van de door Mijn Suikertante te leveren diensten voor  rekening komt van Mijn Suikertante, heeft de klant geen  recht op schadevergoeding of ontbinding van de  overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze  voorwaarden.

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK  

RECHT  

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene  

voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de  

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden  

volledig van kracht blijven en zullen Mijn Suikertante en  

de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen  

ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen  

overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de  

strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht  

worden genomen.  

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of  

voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet  

voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Mijn  

Suikertante alleen bindend indien en voor zover deze  

door Mijn Suikertante uitdrukkelijk schriftelijk zijn  

aanvaard. 

14.3. Indien Mijn Suikertante op eigen initiatief ten  

gunste van de klant afwijkt van de Algemene  

Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige  

rechten aan ontleend worden. 

14.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de  

klant zijn niet van toepassing. 

14.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een  

overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde  

worden overgedragen indien Mijn Suikertante hier  

schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

14.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mijn Suikertante 

partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van  

toepassing. 

14.7. De klant en Mijn Suikertante zullen eventuele  

geschillen eerst in onderling overleg en in der minne  

proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de  

rechter. 

14.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders  

bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het  

arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te  

nemen van geschillen tussen Mijn Suikertante en de  

klant, tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft. 

versie: februari 2021